İş Güvenliği Uzmanı
DANIŞMANLIK

İş güvenliği uzmanlarımız işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu ve donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunurlar. Her ay iş sağlığı ve güvenliği fiil kurul toplantılarına katılırlar. İş Güvenliği Uzmanlarımız, İşyeri hekimi ile birlikte kurul üyelerini yönlendirirler. Yıllık İş Sağlık ve Güvenlik Kurulu faaliyet raporunu hazırlayarak T.C. Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderirler. İşyerinizin üretim sahalarını inceleyerek noktasal bazlı riskleri belirleyip ve ön durum tespiti yaparlar. Acil durum planını hazırlarlar. İş güvenliği eğitimlerini verirler. İşyerinin mevzuat gereği risk analizi yaparlar.

UZMANLIK

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bakanlık tarafından lisanslı olarak, İş Güvenliği Hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmekteyiz. İş güvenliği uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve işyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde belirtilen iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirerek bu kapsamındaki sorumluluk ve hizmetleri yerine getirirler.

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde gerçekleştirilen iş güvenliğine yönelik programlar dahilinde iş kazalarının en aza indirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması konularında etkin rol almaktadırlar.

DENETLEME

İşyerinizi iş güvenliği uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetleyerek, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerilerini kapsamlı raporlar halinde orta ve üst kademe yöneticilere sunarak, mevcut durumu ortaya koyuyoruz. Bunlar Genel Değerlendirme Raporları ve Mesleki Riskler Raporlarıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN BELİRLENMESİ

Çalışanların yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu donanımların tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi temin edilmesinin sağlanması işyerinizde kullanılan kişisel koruyucu donanımlarının (KKD) neler olduğunu işyeri hekimi ile birlikte belirleyerek, bölüm bazlı kapsamlı raporlar hazırlıyor ve üst yönetimi bilgilendiriyoruz. Tarafımızdan hazırlanan zimmet formları ile KKD’ lerin çalışanlara düzenli ve kayıtlı olarak dağıtılması konusunda gerekli takibi yapıyoruz. İyileştirme önerilerini yönetime sunuyoruz.

PERİYODİK KONTROLLER

İşyerinizde yapılması zorunlu periyodik kontrolleri planlıyoruz ve uygulanırlığının takibini yapıyoruz.